Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI DYREKTORSKICH Drukuj
środa, 25 maja 2016 13:39

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NOMINACJI DYREKTORSKICH


foto: Przegląd Lokalny

25 maja 2016 r. w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli w Knurowie. Nominacje dyrektorom wręczali Prezydent Adam Rams i Zastępca Prezydenta Piotr Surówka.


W wyniku przeprowadzonych w kwietniu br. konkursów dyrektorami zostali:

1) Grażyna Misztalewska – Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021);


2) Ilona Wierzbowska-Pluta – Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021);

3) Barbara Starek – Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie (okres kadencji: 1.07.2016 – 31.08.2020);

4) Teresa Bochenek – Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021);

5) Danuta Pluta – Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021);

6) Barbara Hankus – Miejskie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021);

7) Violetta Mucha – Miejskie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Mikołaja Reja w Knurowie (okres kadencji: 1.09.2016 – 31.08.2021).


Serdecznie gratulujemy nowo powołanym dyrektorom, życząc powodzenia i sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 
Pieczęcie urzędowe w szkole Drukuj
wtorek, 10 maja 2016 12:10

Pieczęć urzędowa w szkole

Zgodnie z art. 16c ust. 1 Ustawy dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r., nr 235, poz. 2000) urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania (nazwa szkoły).

Więcej…
 
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów na rok szkolny 2016/2017 Drukuj
wtorek, 16 lutego 2016 12:42

 

I. Procedury obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.


 1. 1. Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

  Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

  Kontynuacja wychowania przedszkolnego nie dotyczy dzieci z rocznika 2010, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola. Dzieci z rocznika 2010 biorą udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na zasadach określonych jak niżej.
Więcej…
 
Harmonogram dni otwartych miejskich szkół podstawowych Drukuj
Terminy dni otwartych poszczególnych szkół
Miejska szkoła podstawowa nr 1

2.02.2016 r.

od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 2

11.02.2016 r od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 3

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 4

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 6

9.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 7

8.02.2016 r. od godz 17:00

Miejska szkoła podstawowa nr 9

3.02.2016 r. od godz 17:00
 
Książki naszych marzeń Drukuj
środa, 09 grudnia 2015 14:21


W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów otrzymały wsparcie finansowe na zakup do bibliotek szkolnych książek o wyborze, których będą współdecydować uczniowie i rodzice, tj. książek:

 • niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane przez dzieci i młodzież,

 • o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,

 • rozwijające ciekawość, zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Program zakłada:

 • upowszechnienie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • promocję i wzrost czytelnictwa wśród uczniów,
 • wspieranie bibliotek szkolnych w zakupie pozycji wydawniczych, które będą rozwijały zainteresowania młodych czytelników.

Więcej…
 
R A P O R T Drukuj
wtorek, 24 listopada 2015 13:36

R A P O R T

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów


Konsultacje z mieszkańcami zostały przeprowadzone w celu poznania i zebrania opinii na temat kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w tym wskazania, stopnia ważności każdego z proponowanych w ankiecie kryteriów.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni byli pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.


Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach: od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.


Zaproszenie do konsultacji wraz z formularzem ankiety umieszczone zostało na stronach internetowych, Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie, Urzędu Miasta Knurów, przekazane przez prasę lokalną, przesłane drogą elektroniczną do wszystkich miejskich i powiatowych szkół i placówek oświatowych oraz do wszystkich publicznych i niepublicznych przedszkoli, i niepublicznego punktu przedszkolnego, mających siedzibę w Knurowie.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Knurów otrzymali możliwość przekazania swoich opinii i uwag drogą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 

Więcej…
 
Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, odpracowywanych w wyznaczone soboty w roku szkolnym 2015/2016 Drukuj
piątek, 30 października 2015 08:39

 

Placówka

Dzień wolny

Odpracowany

MSP-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

MSP-2

4 stycznia 2016 r.

16 stycznia 2016 r.

5 stycznia 2016 r.

7 listopada 2015 r.

2 maja 2016 r.

21 maja 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-1

2 maja 2016 r.

2 kwietnia 2016 r.

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-2

27 maja 2016 r.

4 czerwca 2016 r.

MG-4 2 maja 2016 r. 2 kwietnia 2016 r.
27 maja 2016 r. 4 czerwca 2016 r.

ZS-P

2 maja 2015 r.

7 listopada 2015 r.

27 maja 2015 r.

21 maja 2015 r.

ZS-1

4 stycznia 2016 r.

14 listopada 2015 r.

5 stycznia 2016 r.

9 stycznia 2016 r.

2 maja 2016 r.

19 marca 2016 r.

27 maja 2016 r.

9 kwietnia 2016 r.


*Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432, ze zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (szkoły podstawowe – do 6 dni, gimnazja – do 8 dni; są to dni, w które odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych oraz dni, w których wolne od zajęć uzasadnione jest organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Dyrektor szkoły o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien poinformować uczniów, rodziców i nauczycieli w terminie do 30 września.

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów Drukuj
piątek, 16 października 2015 12:04

 

Szanowni Państwo, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa z 7 września z 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolami bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie: wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 17